HLP PPPT 2023: Pengajian Sarjana & PhD Sepenuh Masa

Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) di Politeknik, Kolej Komuniti dan Kementerian Pengajian Tinggi yang sedang mengikuti pengajian secara separuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPT) dalam negara adalah dialu-alukan untuk memohon penajaan Skim Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Sepenuh Biasiswa daripada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).

Untuk makluman, skim HLP bagi pengajian Sepenuh Masa ini ditawarkan oleh KPT bagi PPPT yang menyambung pengajian di peringkat Sarjana dan Ph.D.

Pemohon yang berminat, mereka boleh membuat permohonan secara atas talian sepenuhnya di pautan https://biasiswa.mohe.gov.my/hlp/index.php.

Syarat Umum

Syarat umum yang ditetapkan bagi penajaan ini adalah pegawai-pegawai yang ingin memohon hendaklah mempunyai:

 • Pengetahuan
 • Kemahiran
 • Pengalaman
 • Minat
 • Perwatakan/sikap yang sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya berupaya memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi.
 • Mempunyai kelayakan ijazah pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya.

Syarat Khusus

Selain itu, pemohon juga perlu memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan iaitu:

 1. Pada Tahun 2023, pegawai mestilah berumur tidak lebih daripada 45 tahun bagi pengajian peringkat kedoktoran (Ph.D) dan 50 tahun bagi pengajian peringkat Sarjana.
 2. Telah disahkan dalam perkhidmatan terkini pada tarikh tutup permohonan.
 3. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya selama 3 tahun dalam skim perkhidmatan PPPT (gred 41 dan ke atas dan lantikan selewat-lewatnya 1 Jun 2016) pada tarikh tutup permohonan.
 4. Mencapai purata markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata 85% ke atas bagi tempoh 3 tahun skim perkhidmatan terkini secara berturut- turut (2019, 2020 & 2021). Penilaian setahun LNPT hendaklah genap 12 bulan.
 5. Kursus yang diikuti adalah berkaitan dengan tugas pegawai/bidang pengajian Sarjana Muda yang telah diikuti dan diperlukan demi kepentingan perkhidmatan.
 6. Memiliki Ijazah Sarjana Muda bagi pengajian peringkat Sarjana dan Ijazah Sarjana yang baik bagi pengajian peringkat Ph.D (pencapaian CGPA minimum 2.5).
 7. Belum memiliki kelayakan Ijazah Lanjutan di peringkat yang sama tanpa mengira bidang pengkhususan.
 8. Mematuhi syarat genap tempoh tamat mengikuti kursus jangka panjang/pendek sebelumnya seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 (jika berkenaan).
 9. Masih belum mendapat tempat di mana-mana institusi pengajian tinggi; atau telah mendapat tempat pengajian tetapi akan memulakan pengajian di manamana institusi pengajian tinggi pada Sesi Pengajian Semester 1 2023/2024.
 10. Pegawai hanya dibenarkan memohon pengajian di peringkat Ijazah Sarjana yang menawarkan pengajian tanpa perlu mengikuti kursus pra syarat.
 11. Mematuhi syarat yang ditetapkan dalam Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar kepada Penjawat Awam seperti berikut:
  – Pegawai yang telah mengikuti cuti belajar melebihi 12 bulan di dalam atau luar negara, boleh dipertimbangkan untuk mengikuti kursus jangka sederhana atau kursus jangka panjang yang berikutnya sama ada di dalam atau luar negara selepas genap 2 tahun tamat mengikuti kursus yang terdahulu dengan jayanya.
  – Pegawai yang telah mengikuti cuti belajar kurang 12 bulan tetapi melebihi 3 bulan di dalam atau luar negara, boleh dipertimbangkan untuk mengikuti kursus jangka sederhana atau kursus jangka panjang yang berikutnya sama ada di dalam atau luar negara selepas genap 1 tahun tamat mengikuti kursus yang terdahulu dengan jayanya.
 12. Pegawai telah mengisytiharkan harta (termasuk pengisytiharan harta tambahan) dalam tempoh 5 tahun kebelakangan.
 13. Pegawai tidak tersenarai dalam senarai hitam pinjaman PTPTN atau Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP).
 14. Bebas daripada sebarang penyakit kronik.
 15. Bersih daripada pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan Mahkamah.
 16. Menyediakan kertas cadangan pengajian (proposal) dan hendaklah dimuatnaik serta diserahkan kepada urus setia semasa calon menghadiri temu duga. Kulit depan kertas cadangan hendaklah mematuhi format seperti yang telah disediakan.

Tatacara Untuk Memohon

Permohonan penajaan ini boleh dibuat menerusi pautan berikut iaitu https://biasiswa.mohe.gov.my/hlp/index.php.

Permohonan adalah dianggap lengkap dan telah dihantar apabila pemohon menekan butang ’Sah & Hantar’ pada paparan yang disediakan.

Dokumen Yang Diperlukan

Permohon juga perlu melampirkan dokumen yang diperlukan untuk melengkapkan permohonan:

 1. Gambar berukuran pasport.
 2. Rancangan Penyelidikan (proposal) yang disahkan Ketua Jabatan/Penyelia.
 3. Transkrip Ijazah Pertama/Sarjana atau kedua-duanya (disahkan).
 4. Lampiran Senarai Tugas Terkini (disahkan).
 5. Borang Perakuan Ketua Jabatan.
 6. Pelan Pengajian.

Info Lanjut

Info lanjut mengenai Skim Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Separa Biasiswa ini, sila layari https://biasiswa.mohe.gov.my/hlp/index.php atau menghubungi:

Unit Biasiswa,
Bahagian Biasiswa,
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Aras2, No. 2, Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62200 PUTRAJAYA.

No. Telefon: 03-8888 1616/03-8870 5011/03-8870 6338/03-8870 4950/03- 8870 6361/03-8870 6373/03-8870 6000.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: